Stanovy Bližšie k vidieku


Documents newest

Stiahnuť stanovy

 

Článok I

Názov, sídlo, právne postavenie a doba trvania združenia

1. Názov občianskeho združenia je: Bližšie k vidieku

2. Sídlo združenia je: Vážska 455/18, 914 41 Nemšová

3. Združenia je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.

4. Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

Článok II.

Účel založenia

1. Združenie bolo založené za účelom zvýšenia informovanosti, podpory odborných vedomostí z ekonomickej a environmentálnej oblasti prostredníctvom informačných aktivít, šírenia poznatkov v oblasti rozvoja vidieka, podpory a rozvoja komunitných aktivít, posilnenia miestnej demokracie, ochrany životného prostredia, zlepšenia života starých ľudí a sociálne odkázaných, spolupráce so záujmovými združeniami v tuzemsku a zahraničí, podpory a rozvoja vidieckej turistiky, rozvoja vidieka, rozvoja zamestnanosti a podnikateľského prostredia a v oblasti zvyšovania vzdelanostnej úrovne všetkých vrstiev obyvateľstva.

2. Združenie sústreďuje finančné, materiálne a ďalšie zdroje na podporu nasledovných činností:

– rozvoj vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti

– zabezpečenie odborných a vzdelávacích aktivít

– propagačnej, poradenskej činnosti

– externý manažment

– účtovné poradenstvo

– fotografovanie

– zavádzanie nových metód, nástrojov práce a informačných technológií do územia

– ochrana a zveľaďovanie kultúrnych a historických pamiatok v mikroregióne

– podpora programov vedúcich k sebarealizácii a rozvoju tvorivosti detí a mládeže

– podpora a rozvoj agroturistiky

– posilňovanie a prehlbovanie spolupráce s miestnou samosprávou

– podpora a priama organizácia riešenia infraštruktúry regiónu, využitie alternatívnych zdrojov energie, odpadové hospodárstvo, znižovanie znečisťovania životného prostredia

 

Článok III.

Vznik a zánik členstva

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby

2. Členstvo v združení vzniká prijatím za člena Členskou schôdzou na základe písomnej žiadosti záujemcu o členstvo a podpísaním Stanov združenia.

3. Členstvo zaniká:

a) vystúpením člena a to dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia

b) smrťou fyzickej osoby, ktorá je členom

c) zánikom právnickej osoby, ktorá je členom

d) zánikom združenia

e) vylúčením člena, ak člen opätovne a napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti

4. O vylúčení rozhoduje Členská schôdza združenia s tým, že proti tomuto rozhodnutiu má právo člen združenia podať odvolanie.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia je povinný dodržiavať tieto stanovy, vnútorné predpisy združenia vydané v súlade a na základe týchto stanov, spolupracovať s orgánmi združenia pri dosahovaní cieľa a účelu, na ktoré bolo toto združenie založené.

2. Združenie je povinné viesť zoznam všetkých svojich členov, zoznam obsahuje meno a bydlisko fyzickej osoby člena, obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO právnickej osoby člena. Na požiadanie člena združenia vydá združenie členovi potvrdenie o jeho členstve v združení a obsahu jeho zápisu v zozname.

3. Združenie je povinné informovať členov o svojej činnosti kedykoľvek na požiadanie, hlavne vopred oznámiť všetkým členom zvolanie členskej schôdze podľa čl. VI týchto stanov.

4. Práva členov združenia:

a) zúčastňovať sa Členskej schôdze s hlasom rozhodujúcim

b) navrhovať, voliť a byť volený do orgánov Združenia

c) využívať spoločný majetok združenia podľa platných podmienok využívania spoločného majetku

d) podieľať sa na činnosti združenia a aktivitách ním organizovaným

 

Článok V.

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a) členská schôdza

b) predseda združenia

2. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý zastupuje združenie navonok, koná a podpisuje v jeho mene.

 

Článok VI.

Členská schôdza

 1. Najvyšší orgán združenia je tvorený zo všetkých členov združenia

2. Rokovanie členskej schôdze riadi predseda združenia, v jeho neprítomnosti zvolený člen združenia

3. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí právo:

a) meniť stanovy

b) voliť a odvolávať štatutárny orgán združenia

c) určovať a meniť výšku členského príspevku

d) schvaľovať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku

e) schvaľovať rokovací poriadok a vnútorné predpisy združenia

f) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja združenia

g) rozhodovať o odmenách štatutárneho orgánu

h) rozhodovať o zániku združenia

i) rozhodovať o prijatí nových členov

j) rozhodovať o ďalších záležitostiach združenia, pokiaľ si členská schôdza rozhodovanie o niektorej veci vyhradila alebo pokiaľ tak ustanovuje zákon alebo stanovy združenia

4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.

5. Členská schôdza je oprávnená kontrolovať všetku činnosť predsedu združenia, vyžadovať od štatutárneho orgánu akékoľvek informácie o hospodárení združenia a môže si ustanoviť zástupcu, ktorý má právo zúčastniť sa rozhodovania štatutárneho orgánu.

 

Článok VII.

Predseda združenia

1. Štatutárnym a výkonným orgánom združenia je predseda združenia volený a odvolávaný členskou schôdzou. Predseda zastupuje združenie voči tretím osobám a koná a podpisuje v mene združenia samostatne.

2. Predseda združenia riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zákonom vyhradené členskej schôdzi.

3. Funkčné obdobie štatutárneho orgánu trvá do jeho odvolania, príp. do jeho vzdania sa funkcie. Vzdanie funkcie je účinné dňom konania najbližšej členskej schôdze. Opätovné zvolenie je možné.

4. Nový štatutárny orgán musí byť zvolený do troch mesiacov od zániku funkcie predchádzajúceho člena štatutárneho orgánu.

5. Predseda združenia plní uznesenia členskej schôdze a zodpovedá jej za svoju činnosť.

 

Článok VIII.

Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s majetkom združenia a v súlade s právnym poriadkom SR.

2. Zdrojmi majetku sú:

a)      vstupný poplatok členov

b)      príspevky členov

c)      dobrovoľné príspevky a dary

d)     dotácie od právnických a fyzických osôb

e)      granty

f)       príjmy z činností

g)      výnosy z majetku

3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno použiť len na zabezpečenie cieľov združenia. Združenie môže podporovať aktivity iných subjektov, ak to nie je v rozpore s cieľmi združenia.

4. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 

Zánik a likvidácia združenia

1. Združenie zaniká:

a) uznesením členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení

b) uznesením členskej schôdze o zlúčení s iným združením

c) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie – likvidácia, ktorú vykonáva štatutárny orgán alebo likvidátor vymenovaný členskou schôdzou.

3. Likvidátor robí v mene združenia len úkony smerujúce k likvidácii združenia, a to v súlade s príslušným právnym predpisom.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa stanú niektoré ustanovenia stanov neplatnými, neúčinnými alebo spornými, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a všeobecnými predpismi občianskeho práva.

2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou združenia.

Stiahnuť stanovy

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>