Vidiecky cestovný ruch, agroturistika a projektový manažment

Predmetom projektu bolo zabezpečenie akreditovaného vzdelávacieho seminára s dvomi vzdelávacími modulmi pod názvom „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“ a „Projektový manažment“. Seminára sa zúčastnilo 60 osôb rôznych vekových kategórií, pričom jedinou podmienkou prihlášky bolo ukončené stredoškolské vzdelanie. Seminár sa konal v Dome kultúry v Nemšovej.

 Dňa 12. marca 2015  otvoril predseda združenia Bližšie k vidieku Mgr. Vojtech Laurinec vzdelávací seminár krátkym príhovorom. Privítal zúčastnených, ako i lektora Ing. Andreja Mila, ktorý návštevníkov sprevádzal prvým dňom prednáškových blokov. Poďakoval sa tiež za vysokú účasť. DSC_8851Všetkým zúčastneným boli rozdané školiace materiály, v ktorých účastníci našli doplňujúce informácie k prednáškam a zároveň vzdelávacie materiály k absolvovaniu skúšok. Prvá prednáška Ing. Andreja Mila bola na tému „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“. Lektor v nej zúčastnených uviedol do problematiky a predstavil špecifiká cestovného ruchu vo vidieckom prostredí. V druhej prednáške sa Ing. Andrej Milo venoval vidieckemu cestovného ruchu na Slovensku. Poukázal na skutočnosť, že táto oblasť cestovného ruchu je momentálne v našom prostredí ešte stále niečím novým, zároveň však podotkol, že sa vidiecky cestovný ruch a agroturistika na Slovensku pomaly stávajú fenoménom, ktorý ponúka stále nové možnosti a príležitosti. Po obedňajšej prestávke bola téma doplnená prednáškou „Produkty vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky“, v ktorej Ing. Milo rozobral produkty na úrovni výrobkov či služieb, pričom spomenul jednotlivé riziká, výhody a upozornil tiež na dôležitosť kvalitne vypracovaného podnikateľského plánu.  V závere prvého dňa seminára oboznámil Ing. Andrej Milo účastníkov s podmienkami absolvovania skúšky a možnosťou získania akreditovaného osvedčenia a poďakoval sa za hojnú účasť a pozornosť. Ukončil tak prvý deň prednášok v rámci vzdelávacieho modulu „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“.

Seminár pokračoval dňa 13. marca 2015. Na prednášky z predchádzajúceho dňa nadviazal  Ing. Andrej Milo prednáškou s názvom „Agroturistika v EÚ“. Lektor predstavil charakteristické znaky vidieckeho DSC_8838cestovného ruchu a agroturistiky v krajinách EÚ, v ktorých je táto oblasť cestovného ruchu fungujúcim a prosperujúcim odvetvím. Téma bola vhodne doplnená prednáškovým blokom s názvom „Príklady dobrej praxe cestovného ruchu na Slovensku“, ktorý Ing. Milo oživil krátkymi reportážami z rôznych krajov Slovenskej republiky. V úplnom závere vzdelávacieho modulu „Vidiecky cestovný ruch a agroturistika“ lektor Ing. Andrej Milo zopakoval podmienky pre získanie akreditovaného osvedčenia a dohodol sa s účastníkmi, ktorí mali záujem o ústnu skúšku dňa 14. marca 2015.  Po obedňajšej prestávke nasledovala prvá zo série prednášok vzdelávacieho modulu „Základy projektového manažmentu“. Ing. Milan Michalička, ktorý za rečníckym pultom vystriedal Ing. Mila začal prednáškou pod názvom „Projekt a jeho obsah“. Zúčastnených v nej uviedol do problematiky projektového manažmentu a oboznámil ich so základnými formálnymi náležitosťami každého projektu. Pokračoval prednáškou s názvom „Cieľ a predmet projektu“, v ktorej predstavil a rozobral hlavné,
parciálne a sekundárne ciele projektov. Druhý deň vzdelávacieho semináru ukončil témou „Personálna matica“. Účastníkom vysvetlil, ako postupovať pri tvorbe personálnej matice a výbere kvalitného projektového tímu. V závere Ing. Michalička vyslovil presvedčenie, že tretí deň seminára sa účastníci stretnú v rovnako hojnom počte a poďakoval sa za pozornosť.

Dňa 14. marca 2015 pokračoval Ing. Milan Michalička spolu s Ing. Andrejom Milom témou „Príprava projektovej žiadosti“, ktorá pozostávala jednak z teoretickej a jednak z praktickej časti. Počas praktickej časti lektori rozobrali DSC_8934konkrétnu projektovú žiadosť. Zúčastnení mali možnosť spýtať sa na jednotlivé položky žiadosti, ako aj na postupy pri podávaní projektovej žiadosti. Ing. Mila vhodne dopĺňal Ing. Michalička konkrétnymi príkladmi z praktického života. Ďalšia prednáška bola na tému „Rozpočet projektu“ a rovnako ako „Príprava projektovej žiadosti“ bola zameraná aj na teoretickú aj na praktickú časť. Ing. Milo uviedol poslucháčov do
problematiky a zdôraznil, že každý rozpočet by mal byť v prvom rade reálny, účelný a hospodárny. Druhý lektor, Ing. Milan Michalička, zatiaľ pokračoval v praktickej ukážke tvorby projektového rozpočtu. Poslednou témou seminára bol „Monitoring projektu“. Na záver trojdňového vzdelávacieho semináru sa obaja lektori poďakovali zúčastneným a zopakovali podmienky získania akreditovaného osvedčenia. Po ukončení prednášok pokračoval Ing. Andrej Milo skúšaním podľa zoznamu účastníkov, ktorí sa prihlásili na ústnu odpoveď.

Prejsť do fotogalérie.

 

DSC_8963

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>