Regionálna značka ako nástroj rozvoja vidieka

 

 


 

Vzdelávací seminár otvoril dňa 17. apríla 2015 o 9:00 predseda združenia Bližšie k vidieku Mgr. Vojtech Laurinec. Privítal zúčastnených, predstavil projekt, v rámci ktorého sa podarilo vzdelávaciu aktivitu uskutočniť a privítal tiež lektora Ing. Andreja Mila, ktorému zároveň odovzdal slovo. Prvá prednáška mala názov „Regionálna značka“. Ing. Milo prítomných uviedol do problematiky regionálneho značenia, predstavil systém regionálneho značenia, ako efektívny nástroj rozvoja vidieka  a podpory remeselníkov, a drobných podnikateľov z jednotlivých regiónov Slovenskej republiky. vzdelávanie regionálna značkaPodotkol tiež, že hoci nie je na Slovensku regionálna značka neznámym pojmom, stále je takýto spôsob podpory rozvoja vidieka v začiatkoch, hoci v sebe podľa jeho slov ukrýva obrovský potenciál. Vzdelávací seminár pokračoval prednáškou s názvom „Remeslo ako možnosť podnikania“, v ktorej lektor načrtol možnosti ako rozvinúť remeselnú činnosť a založiť samostatne zárobkovú činnosť v oblasti remeselnej výroby. Keďže medzi zúčastnenými bolo množstvo „hobby“ remeselníkov boli pre nich tieto informácie zaujímavé, o to viac, že prednášku doplnila krátkym vystúpením Mgr. Dana Vlčková, Dis Art., ktorá už niekoľko rokov podniká v spomenutej oblasti. Prednášku lektora doplnila o praktické informácie, ako je tvorba podnikateľského plánu či vybavovanie živnosti. Po obedňajšej prestávke pokračoval lektor prednáškou „Systém regionálneho značenia v Českej republike a na Slovensku“. Účastníkom seminára predstavil konkrétne oblasti a špecifiká regionálneho značenia na Slovensku aj v Českej republike. V prezentácii predstavil niekoľko českých i slovenských regionálnych značiek, vzdelávanie regionálne značeniepričom upozornil hlavne na podobný logotyp značiek u nás a v Čechách, na základe ktorého je ľahké ihneď identifikovať regionálnu značku na výrobkoch, príp. službách. Teoretické vedomosti o značení doplnil lektor krátkym dokumentárnym filmom o regionálnej značke MAS Moravský kras pod názvom „Na dobroty do Moravského krasu“. Pre zúčastnených to bolo príjemným spestrením, a zároveň možnosťou porovnať teoretické vedomosti získané počas prednášky s praktickým fungovaním regionálnej značky, tak ako bola predstavená v dokumente Miestnej akčnej skupiny Moravský kras. Prednášku Ing. Andreja Mila v popoludňajších hodinách zaujímavým spôsobom doplnila aj Ing. Renáta Lelovská z OZ MR Radošinka, ktorá predstavila regionálny produkt Ponitrie. Diskusia, ktorú jej vystúpenie vyvolalo bola plná tvorivých nápadov a myšlienok. Všetci zúčastnení sa zhodli na prospešnosti zavedenia regionálnej značky, ale zároveň tiež vyslovili pochybnosti ohľadom dlhodobého financovania takéhoto projektu. V prednášaní pokračoval Ing. Milo, ktorý dokončil blok o regionálnom značení u nás a v Čechách a tiež otvoril diskusiu. Spolu s účastníkmi zostavili zoznam produktov, služieb, príp. kultúrnych či športových podujatí, ktoré by mohli pripadať do úvahy v prípade zavedenia regionálnej značky v našom regióne. Spolu sa tiež snažili vymyslieť vhodné logo pre regionálnu značku v našom regióne, pričom najväčší ohlas malo vyobrazenie ovocného stromu s koreňmi.   Vzdelávací seminár pokračoval dňa 18. apríla 2015 prednáškou, v ktorej účastníkom priblížil problematiku chránených dielní, možnosti založenia takejto dielne a čerpanie a výšku štátnych príspevkov  na prevádzkovanie chránenej dielne. Zaujímavým spestrením bola krátka prezentácia p. Barbory Tomanovej, ktorá prevádzkuje chránenú dielňu s denným stacionárom v Trenčianskej Teplej. Jej  prezentáciu vystriedala podnetná diskusia o chránených dielňach vo všeobecnosti, o problémoch s ktorými sa stretávajú pri každodennej práci s handicapovanými ľuďmi, ale aj o radostiach, ktoré takáto práca prináša. vzdelavaci seminar regionalna znackaPo obede pokračoval Ing. Milo workshopom, ktorý bol zameraný na tvorbu podnikateľského zámeru a zúčastnený mali v ňom zužitkovať vedomosti i praktické informácie získané počas vzdelávacieho seminára. Neskôr v popoludňajších hodinách prebiehalo skúšanie záujemcov o certifikát o absolvovaní. Záujemcov skúšal lektor Ing. Andrej Milo a úspešným absolventov bude zaslaný certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho seminára „Zavádzame regionálne značenie na slovenskom vidieku“. Výstupom vzdelávacej aktivity je brožúra o regionálnom značení, ktorá má priblížiť obyvateľom nášho regiónu systém spôsoby a výhody regionálneho značenia. Brožúra sa tlačí v náklade 6000 ks a bude distribuovaná do obcí a miest mikroregiónu MAS Vršatec, predovšetkým však remeselníkom a záujemcom o podnikanie v oblasti remeselnej činnosti.

Comments are closed